› IMPREZY
› INSTYTUCJE
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

galeria zdjęć

wszystkie ›

Wybierz miejsce na amfiteatr w Elblągu

 

 

Konkursy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

› bieżące 4 miesiące temu    18.02.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 1 / 100%
A A A
Konkursy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”  to polskie  święto  państwowe poświęcone  żołnierzom   podziemia  antykomunistycznego i niepodległościowego,  po raz pierwszy uroczyście obchodzone 1 marca 2011 r.      

W  tym  roku  obchodzimy  także inną,  może mniej  spektakularną,  ale z naszej perspektywy ważną rocznicę.  2  września 1945  r.  w Warszawie powołano do życia Zrzeszenie Wolność i NiezawisłośćWiN był największą polską  cywilno–wojskową organizacją niepodległościową po II  wojnie światowej.  Organizacja, która, w  zamyśle pomysłodawców, stawiała na walkę cywilną mającą na celu zachowanie jak największej niezależności Polski od wschodniego sąsiada. Niestety,  w  realiach  okupacji sowieckiej, jedyną w miarę skuteczną do pewnego momentu formą oporu była walka zbrojna. Właśnie bohaterom spod  znaku  Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość  poświęcamy tegoroczną edycję naszych konkursów.

Zapraszamy  Państwa   do   zapoznania   się   z   konkursami,     którym  przyświeca  idea uczczenia bohaterów walki o wolną Polskę.

1. Konkurs  filmowy    „Wolność i Niezawisłość”

2. Konkurs plastyczny „Las domem Bohaterów”

3. Konkurs literacki  „Ideały wolności, niezawisłości wczoraj i dziś”

Organizator konkursów:

 • Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego

Patronaty:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Minister Obrony Narodowej 
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Rakowiecka)
 • Fundacja "Łączka"
 • Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych 

Na uczestników czekają  pamiątkowe  dyplomy,  a  na  zwycięzców  nagrody rzeczowe !  Oprócz  nagród uczniowie klas  6, 7  i  8  szkół  podstawowych oraz  szkół  średnich będą mogli uczestniczyć w ciekawej wycieczce edukacyjnej.

Telefon kontaktowy do organizatorów: 509-271-805

e-mail: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!

Z wyrazami szacunku, Anna Szczepańska, prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego (nr tel. 509-271-805)

 

REGULAMINY KONKURSÓW

 

Regulamin Konkursu Filmowego „Wolność i Niezawisłość”

1. Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży   
 • ocalenie od zapomnienia pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” 
 • budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów     
 • propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych.

Bardzo  prosimy,  aby  prace  wykonywane   były w formacie  zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

2. Zasady uczestnictwa.

*  Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

            I. szkoły podstawowe,

           II. szkoły średnie.

Przedmiotem   konkursu   jest   stworzenie   krótkiego  filmu   ujętego  w   formie   multimedialnej,  o tematyce nawiązujących do celów powstania, działalności, postaci  związanych  ze  Zrzeszeniem  Wolność  i  Niezawisłość.

Długość filmu maksymalnie 60 sekund. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz  musi być zgodna z normami obyczajowymi. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej stosownie do potrzeb, m.in. na stronie internetowej organizatora. Pracę należy przesłać   na adres: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com + płyta cd z filmem do Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, ul. Królewiecka 167, Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.   

*  przyjmujemy tylko prace indywidualne,

*  do każdego filmu powinna być dołączona informacja:

 1. imię i nazwisko autora, wiek,
 2. klasa,
 3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

*  do filmu proszę dołączyć także skan oświadczenia o treści:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Wolność i Niezawisłość” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

                                                                                                ………………………………..………………….………………………….

         (data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

3. Podsumowanie konkursu.

Uroczyste ogłoszenie  wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej „Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Dom leśnych ludzi”

1. Cele konkursu:

 • wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym
 • upowszechnienie wiedzy na temat „Żołnierzy Wyklętych”
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy drugiej konspiracji w latach 1944 – 1963,
 • zachęcanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.

2. Zasady uczestnictwa.

*  Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

 • I. przedszkola i szkoły podstawowe ( kl. I – III ),                                                                                    
 • II. szkoły podstawowe ( kl. IV – VI ),     
 • III. szkoły podstawowe ( kl. VII – VIII ),                                                                                              
 • IV. szkoły średnie.                                                                                                                              

Tematyka pracy powinna ukazywać życie codzienne Żołnierzy Niezłomnych na tle piękna polskiej przyrody.    

Format i technika prac:

- przedszkola i szkoły podstawowe  (kl. I – III),  format:  A - 4 lub  A - 3,  technika dowolna,

- szkoły podstawowe (kl.  IV – VI),  format: A - 3 lub  A - 2, technika dowolna,

- szkoły podstawowe (kl. VII – VIII), format: A - 3 lub A - 2, technika dowolna,   

- szkoły średnie, format: A - 3 lub  A - 2, technika dowolna.   

Przyjmujemy tylko prace indywidualne.

Bardzo  prosimy, aby  prace  wykonywane  były  w  formacie  zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora,
 • wiek,
 • klasa,
 • adres przedszkola, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
 • imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

dodatkowo opiekunowie  prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie  i  prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w  celu jego przeprowadzenia i promocji  (oświadczenie).

Pracę należy dostarczyć na poniższy adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2020 r.:

Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, ul. Królewiecka 167, Elbląg.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Wolność i Niezawisłość” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

                                                                                                ………………………………..………………….………………………….

         (data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

3. Podsumowanie konkursu.

Uroczyste ogłoszenie  wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej „Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.

                                                              

Regulamin Konkursu Literackiego „Ideały wolności, niezawisłości wczoraj i dziś”

1. Cele konkursu:

 • wychowanie młodych ludzi w duchu patriotycznym
 • budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego,                                                                 
 • ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego,
 • rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest  historia Polski.     

2. Zasady uczestnictwa.

*  Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe ( klasa 7 i 8 ),                                                                                                        
 • szkoły średnie.                                                                                                                             

Tematyka pracy i format:

Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy pisemnej na temat: „Ideały wolności i  niezawisłości  wczoraj  i dziś”. W swojej pracy autor powinien m.in. przedstawić, co nasi Bohaterowie rozumieli pod pojęciami wolność,niezawisłość i jak te postulaty możemy urzeczywistniać w realiach dzisiejszej Polski. Praca musi być samodzielna i wcześniej niepublikowana, powinna zawierać 2-3 strony tekstu formatu A 4, czcionka Ariel 12, odstęp 1.

Przyjmujemy tylko prace indywidualne.

Bardzo  prosimy, aby  prace  wykonywane  były  w  formacie  zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

Prace należy przesłać na adres: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020 r.    

Do każdej pracy powinna być dołączona informacja:

 • imię i nazwisko autora, wiek,
 • klasa,
 • adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,
 • imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

Do pracy prosimy dołączyć także skan oświadczenia o treści:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Wolność i Niezawisłość” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

                                                                                                ………………………………..………………….………………………….

         (data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

Podsumowanie konkursu.

Uroczyste ogłoszenie  wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej „Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.